 ስለምንታይ ግን መብዛሕቲኡ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ገጅፍ ድምጺ ኣለዎም ካብ ደቂ ኣንስትዮ፧ እንታይ'ዩ ሳጹን ድምጺኸ፧ (ኣካል-ሰብ)


                          ሳጹን ድምጺ

ድምጺ ኣብ ሰባት መልአኽቲ ንምሕላፍ ሓደ ህጹጽ መሳርያ እዩ። ጥዕናዊ ጸገም ክሳብ ዘይሃለወ ውን ኩሉ ሰብ ከድምጽ፣ክዛረብ፣ክደርፍ ይኽእል‘ዩ፡ ይኹን እምበር ኩሉ ሰብ ምስ ናይ ካልኦት ዘይደናገር ውልቃዊ ድምጺ‘ዩ ዘለዎ፣ ጠንቅታቱ ድማ  ቅርጺን ዕብየትን  ናይ ሳጹን-ድምጺ፣ ኣፍ፣ ጎሮሮ ወ.ዘ.ተ ክኸውን ይኽእል።

ስለምንታይ ግን መብዛሕቲ‘ኡ ግዜ ደቂ ተባዕትዮ ገጅፍ ድምጺ ኣለዎም ካብ ደቂ ኣንስትዮ፧

ስለምንታይ ከ ገለ ሰባት ጽቡቅ ይደርፉ፣ወይ ይዝምሩ ካብ ካላኦት፧

እቲ መልሲ ኣብ ሳጹን-ድምጺ ወይ ድማ [Eng. voice box]  ዝተሰምየት ኦርጋን‘ዩ ዝርከብ፡ ሳጹን ድምጺ ኣብ ትሕቲ ደባኢቶ ኣብ ጉርጉማ ትርከብ ክፋል ኣካል እያ።ደጋዊ ቅርጻ ንኣፍ-ሰብ‘ዩ ዘዘኻኽር ዝኽፈትን ዝዕጾን ረቂቅ ከናፍር-መሰል ክፋል ውን ኣለዎ። ንዝሓሸ መረዳእታ ዝስዕብ ምስሊ ተዓዘብ//

ድምጺ ከነድምጽ ምስ ንደሊ እቲ ካብ ሳንቡእና ብጉርጉማ ዝወጽእ ኣየር ነቲ ከናፍር ሳጹን ድምጺ የንቀሳቅሶ ተዘዝታ ውን ይገብር። እቲ ከናፍር ናይታ ሳጹን ድምጺ ኣብ ሓይልን ፍጥነትን ናይቲ ኣየር ተሞርዂሱ ይኽፈትን ይዕጾን ።

ነቲ ኣብ ሳጹን-ድምጺ ብኣየር ዝተፈጥረ ተዘዝታ ድማ ብሓገዝ ናይ ከናፍርና፣ መልሓሳና ከምኡን ናይ ገጽና ጭዋዳታት   ናብ ቃላት ንቅይሮ። 

ከናፍር ሳጹን-ድምጺ ናይ ደቂ-ተባዕትዩ ብባህሪ ካብ ናይ ደቂ ኣንስትዩ ይገዝፍ ዩ።በዚ ምኽንያት ድማ ደቂ ተባዕትዮ ገዚፍ ድምጺ ኣለዎም ካብ ደቂ ኣንስት‘ዩ። ተወሳኺ ቴስተስትሮውን (Eng. Testosterone ) ዝተባህለ ጾታዊ ሆርሞን ደቂ ተባዕትዩ ድምጾም ክቕይሩ ይገብር ።ተወሳኺ ስለምንታይ ደቂ ተባዕትዩ ረጒድ ድምጺ ኣለውም ካብ ደቂ ኣንስትዩ ንዝብል ሕቶ፡ ስርሓት ጊታር ንዝተመልከተ ሰብ ንምርድኡ ቀሊል‘ዩ ።

ሓንቲ ጊታር ካብ ገዚፍ እና ቀጠኑ ዝኸዱ ገዘፍትን ቀጠንትን ስልክታት ወይ ገመድ ኣለውዋ።

እቶም ገዘፍቲ ስልክታት ምስ ትሃርም ገዚፍ ድምጺ'ዩ ዝፍጠር እቶም ቀጠንቲ ግን በንጻሩ ቀጢን ድምጺ'ዩ ዘለዎም። እቲ ምኽንያት ድማ ተዘዝታ ናይ ምግባር ኽእለቶም ስለ ዝፈላለ እዩ። እቶም ቀጠንቲ ቁልጡፍ ተዘዝታ ናይ ምግባር ኽእለት ክህልዎም ከሎ፣ ናይቶም ገጀፍቲ ዝሑል`ዩ። ናይ ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ሳጹን ድምጺ ድማ ተመሳሳሊ‘ዩ።

ኣብ ግዜ ደርፊ ይኹን መዝሙር ስለምንታይ ገለ ሰባት ጽቡቅ ድምጺ ለዎም ካብ ካልኦት ንዝብል ሕቶ ድማ ብዙሓት ረቇሒታት እዮም ተራ ዝጻወቱ፣ ን‘ኣብነት ቅርጽን ዕብየትን ናይ ሳጹን-ድምጺ ፣ኣፍ፣ ጎሮሮ ከም ኡውን ተልመዲን። ባህሪ ንገለ ሰባት ከምቲ ኣብ ኩሉ ሸነኻት ሂወት ዘጋጥም  ዝበለጸ ቅርጽን ዕብየትን ናይ ሳጹን-ድምጺ ፣ኣፍ፣ ጎሮሮ  ወ.ዘ.ተ ስለ ተስንቖም`ያ ጽቡቅ ናይ ምዝማር ወይ ምድራፍ ክእለት ዘለዎም፡ ይኹን እንምበር ምስ እኩል ተልመዲን  ብዙሓት ሰባት ዝበለጸ ናይ ምዝማር ወይ ምድራፍ ክእለት ክጎናጸፉ ይኽእሉ እዮም።